Vi nøjes ikke med at vise vores klienter vej gennem nutidens skatteretlige jungle – vi støtter også ved beslutningstagning i driftsøkonomiske og finansielle problemstillinger. Vores kerneområde er rådgivning om konstruktioner. I ordets sande betydning bistår vi hele tiden vores klienter med råd og dåd. I vores daglige arbejde gør vi brug af moderne IT-systemer og programmer fra DATEV.

Skatterådgivning

 • Skatteplanlægning til nedbringelse af skattetilsvaret
 • Skattemæssige sammenligninger
 • Rådgivning vedrørende skattemæssige konsekvenser af planlagte økonomiske beslutninger
 • Indgivelse af indsigelser
 • Føring af sager for de tyske skattedomstole
 • Rådgivning ved valg af selskabsform under hensyntagen til beskatning og ansvarsbegrænsning
 • Rådgivning ved selskabsstiftelse og -omdannelse
 • Skattemæssig optimering af stiftelsesoverenskomster
 • Planlægning og tilrettelæggelse af virksomhedsopdelinger og -forpagtninger
 • Rådgivning ved generationsskifte

Driftsøkonomisk rådgivning

 • Rådgivning ved fastsættelse af strategiske målsætninger
 • Strategisk rådgivning
 • Støtte til planlægning og budgettering
 • Udarbejdelse af forretningsplaner
 • Rådgivning i finansieringsspørgsmål, medvirken ved finansieringsansøgninger
 • Udarbejdelse af rentabilitets- og likviditetsprognoser
 • Bogførings- og organisationsrådgivning
 • Udarbejdelse af driftsøkonomiske sammenligninger
 • Udvikling og indførelse af driftsøkonomiske nøgletal
 • Driftsøkonomisk rådgivning ved opkøb og afhændelse af virksomheder og ejerandele
 • Prissætning af virksomheder og ejerandele ved opkøb og afhændelse
 • Udarbejdelse af responsum vedrørende etablering
 • Rådgivning vedrørende tilskudsmidler

Bæredygtige energiformer

 • Medvirken ved planlægning og implementering af vindmølleprojekter, især ved delvis finansiering med folkeaktier
 • Udarbejdelse af koncepter og dokumentation vedrørende egenkapitalandele
 • Udarbejdelse af prospekter iht. lovgivningen
 • Deltagelse i finansieringsforhandlinger
 • Skatterådgivning i forbindelse udformning af kontrakter
 • Udarbejdelse af prognoser (resultat, forrentning, dividende)
 • Fremlæggelse af årsregnskaber på generalforsamlinger
 • Rapportering til investorer og banker
 • Skattemæssig håndtering af blandede driftsmidler

Årsregnskaber og selvangivelser

 • Udarbejdelse af årsregnskaber under udnyttelse af selskabsretligt og skatteretligt råderum
 • Udarbejdelse af årsberetninger
 • Medvirken ved eksterne skatterevisioner
 • Udarbejdelse af tidsserieanalyser
 • Fremsendelse von digitale årsregnskaber til skattemyndigheder
 • Fremsendelse af årsregnskabsoplysninger til det tyske statstidende (Bundesanzeiger)

Finansbogføring

 • Kontering og bogføring
 • Digital bilagsstyring
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Udarbejdelse af budgetopfølgninger
 • Udarbejdelse af tidsserieanalyser
 • Udarbejdelse af controllingrapporter
 • Udarbejdelse af branchesammenligninger
 • Udarbejdelse af omkostningskalkuler
 • Åben-post-debitorstyring og rykning/inddrivning
 • Udarbejdelse af anlægsbogføring

Lønbogføring

 • Etablering af lønbogføring for funktionærer og timelønnede
 • Skattemæssig rådgivning i forbindelse med ansættelseskontrakter
 • Udarbejdelse af indberetninger til brancheorganisationer
 • Medvirken ved kontrol fra skattemyndighedernes side
 • Medvirken ved kontrol fra sygekassernes side

Konkursbehandling

 • Forvaltning af fremmed formue
 • Varetagelse af selskabsrettigheder (deltagelse i generalforsamlinger)
 • Eksekvering af testamenter
 • Dødsbobehandling

Kontrol og revision

 • Undersøgelse og rådgivning ved erhvervelse af ejerandele
 • Undersøgelse og rådgivning ved virksomhedsovertagelse
 • Aktiviteter knyttede til due diligence
 • Efterforskning af underslæb
 • Specialrevision (f.eks. kundefordringer og varebeholdninger)
 • Kontrol med anvendelse af tilskudsmidler (f.eks. til EU-projekter)
 • Støtte til obligatoriske kontroller
 • Afstemning af likvidbeholdninger, efterlevelseskontrol